About

Norwegian Seafood Company’s vision is to be the best full range supplier of Norwegian seafood.

Our Story

Norwegian Seafood Company was established by Leif Birger Midtgård in 1993. His mentality of hard work set the foundation for the culture in the company. We started out selling biproducts in the European market.

 

From there, our company had its first income. However, we had to adopt to the changing market condtions and expanded our business into frozen seafood products. By keeping the hard working mentality over time, our company has become a leading Norwegian supplier of longline catch, trawl catch and fillets.

 

We added fresh seafood products to our portfolio in 2011. By expanding into the fresh seafood market, we have seen tremendous growth. Our pursuit for staying best at what we do sets us apart from the rest and we are incredibly proud of where we are today.

Our Core Values

At Norwegian Seafood Company we believe that there are certain factors that sets the good companies apart from the rest. In a highly competitive market you have to be best in what you do in order to survive. That is why we have integrated five core values into our business model.

Service

We commit ourselves to deliver the best possible products and service to our customers.

Integrity

We believe that integrity and solid relationships based on trust has a positive impact on business.

Mentality

Our employees follow the original service-minded and hardworking mentality of Norwegian Seafood Company.

Originality

We are looking at markets in a different way than most players. We are here to help and can come up with flexible and original solutions to suit your needs.

Sustainability

In order to do long-term business we need a sustainable fishery. The Norwegian fishery is strictly regulated by the Norwegian government and we support sustainability through our certifications.

Redegjørelse etter åpenhetsloven

   Hvem er vi?

Norwegian Seafood Company AS er et norsk selskap og underlagt norsk lov. Selskapet har i dag 12 ansatte fordelt på tre kontorer med hovedkontor i Ålesund. Selskapet har drevet sin virksomhet i snart 30 år.

 

Norwegian Seafood Company AS driver med kjøp og salg hovedsaklig av hvitfisk og skalldyr. Vi kjøper i stor grad råvarer på auksjon fra norske salgslag eller fra mottak langs norskekysten. I tillegg kjøpes noe bearbeidede produkter fra leverandører som befinner seg utenfor Norge.

 

Selskapet har den siste tiden jobbet aktivt med fokus på både menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold som er i samsvar med OECDs prinsipper, og dette er forankret blant annet gjennom våre prosedyrer og retningslinjer. Vi har utarbeidet generelle krav til alle våre leverandører som mellom annet tar opp forventninger knyttet til etisk handel. I tillegg har vi utarbeidet en egen Code of Conduct som et ledd i oppfølgingen av de av våre leverandører hvor vi mener det foreligger risiko for brudd på menneskerettigheter og/eller anstendig arbeidsforhold.

 

Aktsomhetsvurderinger er innført som en løpende prosess i vår virksomhet. Gjennom prosessen forsøker vi å identifisere, unngå/forebygge, redusere og redegjøre for negative effekter på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som skjer i vår leverandørkjede eller hos våre samarbeidspartnere.

 

2.    Vår leverandørkjede

 Råvarer kjøpes i hovedsak gjennom auksjon hos norske fiskesalslag. Fisken leveres hovedsaklig av norske fiskefartøy til mottak langs norskekysten. Vi benytter i stor grad norske transportører, men har også transportører utenfor Norge, eksempelvis i Polen. Leverandører av bearbeidede produkter befinner seg, i tillegg til i Norge, mellom annet i Kina, på Færøyene, Danmark, Nederland og Vietnam.

 

I noen tilfeller benyttes agent, dette gjelder i hovedsak for transaksjoner i Kina og Polen.

 

Ut fra en overordnet vurdering av vår leverandørkjede ser vi at det i forhold til bransje særlig vil kunne foreligge risiko i vår leverandørkjede knyttet til

  • Fangsleddet
  • Transport
  • Bearbeiding av råvarer

 

Overfor våre transportører har vi på bakgrunn av påseplikten allerede innført rutiner knyttet til oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår hos våre leverandører.

 

I forhold til de land hvor vi operer ser vi ut fra en overordnet kartlegging at det særlig vil kunne foreligge risiko hos leverandører som befinner seg i

  • Kina
  • Vietnam
  • Polen

 

Basert på vår kjennskap til bransje, og særlig med tanke på bruk av innleid arbeidskraft, vil det kunne foreligge risiko for brudd også hos leverandører som befinner seg i Norge.

 

3.    Kartlegging og risikovurdering

Norwegian Seafood Company AS er igang med å kartlegge vår leverandørkjede og våre samarbeidspartnere. Vi foretar vurderinger av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i samsvar med OECDs sine retningslinjer.

 

Vi har klassifisert våre forretningsforbindelser i henhold til hvem som er våre leverandører og hvem som er våre forretningspartnere. Våre forretningspartnere er vurdert og ikke utgjøre en risiko i henhold til de vurderinger som skal foretas etter åpenhetsloven. For våre leverandører er det foretatt en nærmere vurdering av risiko videre nedover i leverandørkjeden og innhentet informasjon fra våre førsteledds leverandører der vi har vurdert at det vil kunne foreligge risiko videre nedover i leverandørkjeden. Det er ikke mottatt tilbakemelding fra alle våre førsteledds leverandører og disse vil bli fulgt opp videre.

 

Kartlegging og risikovurdering av våre forretningsforbindelser er foretatt gjennom en klassifisering av disse på følgende måte:

 

Rød         –       leverandører og forretningspartnere hvor det anses å foreligge høy risiko

Oransje   –       leverandører og forretningspartnere hvor det anses å foreligge middels risiko

Grønn      –      leverandører og forretningspartnere hvor det anses å foreligge lav risiko

 

De av våre leverandører og forretningspartnere som blir vurdert til kategori oransje og røde, blir bedt om å signere på selskapets Code of Conduct skjema som blant annet beskriver våre krav og forventinger knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. Vi har mottatt signert Code of Conduct skjema fra de aktuelle leverandørene.

 

Vi mener dialog og tett oppfølging med våre leverandører og forretningspartnere er et viktig ledd i denne prosessen for å få klassifisert alle mest mulig korrekt, samt å bidra til å bevisstgjøre og heve nivået av forståelde i alle ledd på dette området.

 

Norwegian Seafood Company AS har så langt i sitt arbeid med åpenhetsloven ikke avdekket faktiske brudd på menneskerettigheter eller anstendig arbeidsforhold. 

 

4.    Egen virksomhet

Vi utfører vår virksomhet i henhold til norsk regelverk, herunder norsk arbeidsmiljølov. Vi har fokus på at alle våre ansatte skal ha like muligheter og et godt arbeidsmiljø. Vi har ikke hatt noen saker i vår virksomhet knyttet til negativt arbeidsmiljø eller brudd på menneskerettigheter.

 

Arbeidet med kartlegging og risikovurdering av våre leverandører vil være et kontinuerlig arbeid i vår virksomhet. I tillegg til oppfølging av eksisterende leverandører har vi innført rutiner knyttet til kartlegging og risikovurdering av alle nye leverandører.

 

Fremover vil vi særlig ha tett oppfølging og dialog med de av våre leverandører hvor vi anser at det foreligger en risiko for brudd på menneskerettigheter og/eller anstendig arbeidsforhold.

 

Vi vil løpende vurdere behovet for å innføre andre tiltak overfor våre leverandører.

 

5.    Informasjon

Dersom du ønsker ytterligere informasjon om hvordan Norwegian Seafood Company AS håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold i henhold til åpenhetsloven § 6, er du velkommen til å gjøre det via e-post: office(at)norseaco.no

Our Certifications

Our Location

Brunholmgata 1c, 6004 Ålesund, Norway